About

About

Our Vision

 • ကမၻာ႕သေဘၤာစက္မႈလုပ္ငန္းအား အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သေဘၤာဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အဓိက ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ Marine Lubricants အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေစရန္။

Our Mission

 • နည္းပညာဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ စစ္မွန္ၿပီး ထိေရာက္မွန္ကန္ေသာ Lubricants မ်ားကို Customers မ်ားဆီသို႕ ေပးပို႕ႏိုင္ရန္။
 • ကမၻာအႏွံ႕သို႕ (၂၄)နာရီ (၇)ရက္ ပတ္လံုး အေကာင္းမြန္ဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈျဖင့္ Customer မ်ား ဆီသို႕ စံႏႈန္းျမႇင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္။
 • မည္သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္ေစကာမူ Customer ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား အခ်ိန္မီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္။
 • တန္ဖိုးထားရေသာ Gulf Oil International ၏၀န္ထမ္းမ်ားအား ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိေစေသာ အလုပ္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းအလိုက္ သက္ဆုိငသ္ည့္ Promotions မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္။
 • ကမၻာ႕ေစ်းကြက္၀င္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးအား အစဥ္တစိုက္ ထိန္းထားႏိုင္ရန္။

Our Group

Gulf Oil Marine is a member of the private, family-owned Hinduja Group of Companies, formed in 1919 and now employing more than 70,000 people worldwide. The Hinduja group is involved in a diverse cross section of business covering sectors such as Banking, Finance, Transport, Energy (Oil & Power) and Trading as well as the new economy of Technology, Media and Telecoms and Medical services.

Google it and you will realize the enormity of its size, scale.

 • Gulf Oil Marine ကုိ 2008 ခုႏွစ္တြင္ ဖြ့ဲစည္းတည္ေထာင္ခ့ဲပါသည္။
Hinduja Group
စတင္ဖြဲ ့စည္းသည္ ၁၉၁၄
ဦးစီး Shri. Parmanand Deepchand Hinduja
ရံုးခ်ဳပ္ လန္ဒန္၊ ယူေက
ထုတ္ကုန္ ကား ၊ ေငြေၾကး Automotive, financial services, ITES, oil and gas, media and telecom
Employees Over 70,000 people worldwide
Hinduja Group of Companies - Hinduja Bank
- Ashock Leyland
- Hinduja Foundries
- Gulf Oil Corp
- Gulf Oil International
- Houghton International
- Hinduja Global Solutions
- Hinduja Ventures
- Indusand Bank
- Defiance Technologies
- Albon Air
- Hinduja Realty Ventures
- Hinduja National Power Corporation
- Hinduja Foundation
- Etc…

GULF The Legend

Gulf Brand ဆိုသည္မွာ ကမာၻ့အသိအမွတ္ျပဳ တံဆိပ္တစ္ခု အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ရပ္တည္လ်က္ရိွေသာ Gulf Brand တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Gulf’s Motto:

Gulf brand operations includes:

 • lubricant ထုတ္လုပ္ျဖန့္ျဖဴးေရာင္းခ်မွုမ်ား
 • fuel လက္လီ stations မ်ား ႏွင့္ ျဖန့္ျဖဴးေရာင္းခ်မွုမ်ား
 • Marine lubricants သံုးဆီမ်ားနွင့္
 • Automobile lubricants သံုးဆီမ်ားျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်မွုမ်ား

Gulf Oil International

 • ၁၉၀၁ တြင္ Spindletop, Texas ျမိဳ့၌ စက္သံုးဆီ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္
 • Gulf was one of the 7 sisters- a top 10 Fortune 500 company with substantial Upstream, Midstream and Downstream activitie
 • လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္ ၂၀ ခန့္က Chevron Texaco သည္၄င္းတို့၏ Gulf brand အား Hinduja အားေရာင္းခ်ခ့ဲသည္
 • ယေန့မ်က္ေမာက္ေခာတ္တြင္ ကမာၻ့အျကီးမားဆံုးပုဂၢလိကပိုင္စက္သံုးဆီ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္လွ်က္ရိွပါသည္
 • Gulf brand သည္ petrol stations ေပါင္း၂၀၀၀ ခန့္ျဖင့္ ယေန့ေခာတ္၏ ကမာၻ့တ၀န္း Downstream ေစ်းကြက္တစ္ခုလံုးအား သိမ္းပုိက္ႏိုင္ခ့ဲပါသည္။

Still Grow…

 • Gulf Group သည္မ်ားျပားလွစြာေသာ lubrication oil segments မ်ားကုိေက်ာ္လြန္၍ ရပ္တည္လွ်က္ရိွသည္
  • November 2012 တြင္ US$1.05 billion အသံုးျပဳ၍ Houghton Int’l အားရယူခ့ဲသည္
  • Houghton ဆိုသည္မွာ သတၽၱထုတ္လုပ္မွုစက္မွုလုပ္ငန္းမ်ား၌ ကမာၻသံုးchemicals မ်ားႏွင့္ lubricants ထုတ္လုပ္စက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ Interntional company တစ္ခုျဖစ္ပါသည္
 • Hughton’s plants ၏ စက္ရံုမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္အသံုးျပဳျပီး Gulf Oil International ၏ ကမာၻ့အႏွ့ံမွ ဆီထုတ္လုပ္စက္ရံုမ်ား၌ Gulf Oil Marine အား ထုတ္လုပ္လွ်က္ရိွသည္။

Acquisition of Houghton

Houghton Company Brief

 
 • 1865 တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
 • အဓိကအားျဖင့္ chemicals, oils ႏွင့္ lubricants ကိုသာထုတ္လုပ္သည္။
 • Valley Forge, Pennsylvania, USA ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရံုးခ်ဳပ္မ်ား ရိွျပီး ပုဂၢလိကပိုင္ Company အျဖစ္လည္ပတ္လ်က္ရိွသည္။
 • ကမာၻအႏွ့ံမွ ေနရာ ၅၀ ေက်ာ္၌ သုေတသနသံုးပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္း အား ေဆာင္ရြက္သည္။
 • သတၱဳလုပ္ငန္း၊ ယာဥ္လုပ္ငန္း၊ သံမဏိလုပ္ငန္း ႏွင့္ အျခားမ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ေခါင္းေဆာင္အစု၀င္အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္သည္။
 • နံပါတ္ ၁ ေနရာျဖင့္ ေျမာက္အေမရိကားႏွင့္ဥေရာပတြင္လည္းေကာင္း နံပါတ္ ၂ ေနရာျဖင့္ အာရွ၏ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ေနေသာ ေစ်းကြက္တြင္၌ ရပ္တည္လ်က္ရိွသည္။

Wonderful synergy opportunities for
Gulf Oil Marine with expanded manufacturing, R & D and product capabilities